Høringsuttalelse nr 2 fra klubben

Til Fylkesmannen i Oslo Og Akershus.

Pb 8111 Dep.

0032 Oslo

(postmottak@fmoa.no)                                          Skedsmo, 10 august 2011

Innspill til Høringsutkast.

Forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat med ferdselsbestemmelser i Nordre Øyeren naturreservat

Høringsuttalelse nr.2 fra Kunnskapsbyen Ro Og Padleklubb

Vi i Kunskapsbyen Ro og Padleklubb (KRoP) støtter i prinsippet forvaltningsplanen, og er glad for at en av målsetningene er å legge til rette for at flest mulig skal få muligheten til rike naturopplevelser innenfor reservatene.

Våre kommentarer er derfor konkrete og retter seg mot de tre vedleggene til forvaltningsplanen. (Ref.2,3 og 4)

Vår tidligere høringsuttalelse er fortsatt gyldig (Ref 1).  I hvilken grad våre ønsker er imøtekommet, eller om det endelige forslaget vil sette store begrensninger for våre muligheter for framtidige naturopplevelser i nærmiljøet er vanskelig å lese ut fra høringsutkastet og vedleggene til dette.

Ferdselsbegrensningene er gradert i fire kategorier (soner). Det er først og fremst Sone 1 med ferdselsrestriksjoner i to perioder 15.03- 15.05 og
15.08-15.11 som bekymrer oss. Vi kajakkpadlere følger ikke samme kalender som resten av båtfolket, og tiden fra isen går til St.Hans og fra skolestart til november er den viktigste tiden for trening og padleturer i nærområdene. Aktiviteten vår går ned i sommerferien. Derfor ville Sone 1 over Svellet uten unntak vært fullstendig ødeleggende for vår aktivitet, og restriksjonene i området sør for Rossholmen vil også sette unødig begrensninger. Siden båtledene ikke er fastlagt er det vanskelig å forutse konsekvensene for oss. Unntakene som er beskrevet hjelper godt, men vi har behov for klarere rammer for å føle oss ”trygge”.

For roere og padlere ønsker vi to traséer gjennom de foreslåtte Sone 1 områdene, og vi foreslår endret status for Møkkøya.  Traseene er tegnet inn på vedlagte kart:

  1. En trasé reservert for roere og padlere, fra litt syd for Hammeren og mot «kanalen» gjennom Øya i Fet vil opprettholde tilgangen til Glomma, og en returrute fra sørsiden av Øya mot «Nitelva/båtleia” trengs så vi kan padle rundt Øya. Dette vil opprettholde klubbens mest populære rute, og bedre tilgangen til Glomma og Lensemuset fra Lillestrøm.
  2. Det er flott at man har reservert Glommas østre løp (Kusandråka, angitt som sone 4) for roere og padlere. Men det er viktig å beholde en forbindelse herfra til Gansvika og resten av Øyeren. Gansvika vil være et attraktivt mål for vanlig turpadling, og for eventuelle arrangører av for eksempel beversafarier.
  3. Det er ikke mange steder som egner seg for å gå i land i deltaet.  Derfor foreslår vi at Møkkøya trekkes ut av Sone 1 og gis Sone 3 status som øyene Karte og Rossholmsand.

Vår erfaring er at den angitte kryssingen av Svellet skjer i et område hvor det er minimalt med fugl, uansett årstid. Fuglene er nord og øst i Svellet. Dette bekreftes også i rapporten ”Trend trekkprofil og preferanseområde for viktige vannfuglarter ” (Ref. 5. )

Med disse traséene vil vi kunne slippe unna båttrafikken på store deler av våre padleturer. Det er urimelig at man ikke skal kunne slippe motorstøyen fra båttrafikk når man padler gjennom et naturreservat. Dessuten padler vi ofte med uerfarne padlere, og selv om flertallet av båtførere tar hensyn, er det unntak. Vi har møtt en offshore-racer i over 60 knop i reservatet, noe som understreker behovet for egne traséer for padlere og roere.

For KRoP

Kjell Johansson

Kjell Rose

 Ref.1:

”Ferdselsbestemmelser i Nordre Øyeren naturreservat ”,

Høringsuttalelse fra Kunnskapsbyen Ro Og Padleklubb Skedsmo, 29.oktober 2010

 Ref. 2

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendringer om ferdsel i Nordre Øyeren naturreservat

Nytt punkt 4 i forskriftsbestemmelsene: Ferdsel – Fiske

Ref. 3

Vedlegg 2 Kommentarer til nytt pkt 4 i forskriftsbestemmelsene

 Ref. 4

Vedlegg 3 Kart med forslag til soner med ferdselsbegrensninger

 Ref. 5

NORDRE ØYEREN – Trend, trekkprofil og preferanseområde for viktige vannfuglarter – Komplett statusliste og øvrige artsvurderinger 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus,MILJØVERNAVDELINGEN

Rapport nr.:2 / 2009,November 2009

 

Kontaktinformasjon:

Kjell Johansson

Sydoverveien 9a

1900 Fetsund

 Mobiltelefon: 99030880

e.post.  kjellj at ife.no

www.krop.no


Vedlegg.

Kart med inntegnet traseer

 kart med ferdselsbegrensninger